Hodnocení učitelů

ZŠ - Dvorského

Program "Buďme Kamarádi", který byl realizován na naší škole sdružením Pavučina pro první a druhé ročníky, byl velmi poutavý a obsahem zajímavý. Žáci byli do programu vtaženi zejména prostřednictvím loutky opice Máni a prostřednictvím hravé formy si mohli nacvičit řešení různých konfliktních situací, které jsou pro kolektiv žáků prvního stupně charakteristické. Lektorka Bc. Petra Mecnerová byla v interakci s žáky velmi pohotová a pozorná. Program obsahoval skvělé aktivity na podporu třídních vztahů a pozitivního třídního klimatu. 

Mgr. Monika Urbanová, školní psycholog 

Náhled na web školy ZDE

ZŠ - J. Šlosara  Sviadnov

Dne 16. 2. 2021 proběhly v naší škole 2 programy - pro prvňáčky "Buďme kamarádi" a pro 2. ročník "Všichni za jednoho". Spolupráce s paní lektorkou byla z mé pozice ředitelky výtečná. Paní lektorka byla velmi vstřícná, milá a profesionální. Rádi bychom ji v naší škole přivítali častěji.

Mgr. Ludmila Sládečková, ředitelka

Vyjádření třídních učitelek:

Lekce zaměřená na posilování pozitivních vztahů ve třídě, paní lektorka využívala přiměřených metod pro danou věkovou skupinu - pohádka, maňásek, hra na království. Děti spolupracovaly, zapojovaly se.
Za 1. třídu Mgr. Vanesa Škrábalová.

Paní lektorka měla program připravený přiměřeně k věku dětí, činnosti byly pro děti zajímavé a pestré, obsahově vhodné.  Děti si  upevnily pravidla chování a jednání v rámci třídy, uvědomily si důležitost každého v kolektivu.
Za 2. třídu Mgr. Jana Moravcová

 

ZŠ - Frýdek Místek

I v letošním školním roce pokračujeme v úspěšné spolupráci s paní Mecnerovou. Velmi oceňujeme pestrost přednášek, propojenost, její osobní zaujetí, empatii, časovou flexibilitu, vzájemné budování a upevňování vztahů se žáky. Dokáže v žácích vzbudit důvěru a nezklamat ji. Témata jsou volena vždy po dohodě s ŠMP dle aktuálních potřeb školy. Nabízený program pokrývá naše požadavky a je v souladu s ŠVP. 

Pěkný den

Terešková

 

ZŠ - Frýdek Místek

Paní Bc. Petra Mecnerová zajišťuje preventivní programy na naší škole již několik let, poslední tři roky systematicky a návazně pro všechny třídy.

S její prací jsme velmi spokojeni. Programy jsou vždy pečlivě a odborně připraveny i provedeny. Již na konci školního roku spolu probíráme možná témata i termíny a připravujeme podklady pro další školní rok.

Paní Mecnerová má k dětem velice hezký vztah, dokáže děti zaujmout i zjednat si ve třídě pořádek. Témata programů přizpůsobuje našim požadavkům, věku dětí i aktuálním problémům. Také žáci mají její lekce rádi, hodně informací si pamatují a na preventivní programy se těší.

Velmi ochotně též vyhoví i poradí pedagogům, popřípadě navrhne možné řešení, či doporučí další postup.

Kromě klasických preventivních programů je schopna zajistit i realizovat programy doplňkové, které pomáhají učitelům ve výuce a žákům rozšiřují poznatky.

Mgr. Daniela Kaňoková

metodik prevence RCH

ZŠ Frýdek-Místek

Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01

 

ZŠ - Košaře (Ostrava)

Zpětná vazba k preventivním programům
Preventivní programy vedené panem Neuvirtem probíhají na naší škole už několik let a vždy jsme s nimi byli velice spokojeni. I v letošním školním roce byla situace obdobná. Metodička prevence po programech hovořila s téměř všemi třídami, zda jsou pro žáky programy přínosné, zda se jim líbí a podobně. Většina dětí je hodnotí velmi pozitivně, těší se na ně, jsou pro ně obohacující. Líbí se jim, že mohou říci svůj názor, sdílet své zážitky a zkušenosti, pomocí her se sblížit se svými spolužáky. Našli se však i tací, které programy nebavily, nechtěli na ně chodit, měli pocit, že je to stále přibližně to samé pořád dokola. Jednalo se zejména o starší žáky 9. tříd, kteří však mají námitky ke všemu a všude.
Pohled učitelů je podobný. Většině pedagogů se programy líbí, mají dle nich smysl pro stmelování třídních kolektivů, sdílení názorů a zážitků i uvědomění si některých důležitých věcí. Líbí se jim také to, že programy jsou vedeny někým jiným než pedagogem školy, je vidět, že děti mají k lektorovi kladný vztah, mnohdy i velkou důvěru. Často s panem lektorem zůstávají i o přestávce, kdy hrají hry nebo probírají osobní záležitosti.
Někteří, např. vyučující občanské výchovy, má však pocit, že mnohá témata už žáci znají z její výuky, programy jí přijdou málo akční, zařadila by více her, scének, ukázek a podobně. Také by zredukovala počet besed z 3 na 2 pro každou třídu, i cena jí přijde dosti vysoká a měla velké problémy se zaplacením celé částky od mnohých žáků.
Bohužel zredukování programů z 3 na 2 požaduje i nové vedení školy a to především z časových důvodů. Hodinová dotace 6 vyučovacích hodin pro každou třídu přijde vedení školy zbytečně vysoká a uvítali by pouze dva výukové programy. I přes námitky ostatních vyučujících i metodika prevence bylo toto projednáno na schůzi Školského poradenského pracoviště a bylo rozhodnuto o snížení programů pro příští školní rok.
Zároveň však doufáme, že se nám podaří od příštího školního roku navázat spolupráci se sdružením Pavučina i pro děti 1. stupně. Jednalo by se celkem o deset programů, v každé třídě zatím jen jeden. Tento návrh byl předběžně projednán i s panem Neuvirtem a byli bychom moc rádi za případnou spolupráci.

V Ostravě 23.1.2020

Mgr. Markéta Boucná – metodik prevence