Preventivní program Etický kompas

„Etický kompas“ je dlouhodobý a návazný program primární prevence pro třídní kolektivy základních škol a osmiletých gymnázií. Jeho cílem je podporovat zdravé sociální klima v kolektivu a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Kompas je staletími prověřená topografická pomůcka pomáhající v prostorové orientaci. Etický kompas vychází ze staletími prověřených mravních principů a hodnot, jejichž zdrojem je biblické desatero, a pomáhá žákům zorientovat se v postojích, vztazích a složitostech každodenního života.

Nabízíme komplexní program pro 1. a 2. stupeň. Základní ideou je aktivní zapojení posluchačů do průběhu programu. Podněcujeme aktivitu žáků vhodnými otázkami a příklady, ve kterých mají sami nacházet správné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení. Děti se tak stávají aktivními spolutvůrci programu.

Zásady poskytování programu „Etický kompas“

  • Zajistit přítomnost pedagoga (nejlépe třídního) na PP
  • Vhodné prostorové podmínky
  • Nespojovat třídy
  • Přeložení programu při nízké účasti žáků
  • Sladit harmonogram s režimem školy

Časová dotace: jeden program / 2 vyučovací hodiny (2 x 45 minut).

Pro zvýšení efektivity programu požadujeme u 2. stupně výběr nejméně třech témat, což je nezbytné minimum, aby mohly být navázány vztahy a získána důvěra žáků pro otevřenou diskuzi.

Pro 1. stupeň doporučujeme v 1. a 2. třídách jedno téma. Ve 3.-5. třídě dvě témata pro každou třídu.

Dáváme přednost dlouhodobé spolupráci, která umožňuje pracovat se třídou několik let.

Jsme schopni nabídnout škole další návaznou prevenci, která bude systémově provázaná s Etickým kompasem, jako jsou další specifická témata, dopolední programy pro tmelení třídního kolektivu, adaptační pobyty a programy pro rodiče žáků.

 
Buďme kamarádi – 1. a 2. třída

Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se děti naučí pozitivním reakcím. Formou her děti samy přijdou na to, že kamarádi jsou důležitější než mobil a přátelství, úsměv a láska je důležitější než perly.

Nebezpečí a jak na něj! – 2. třída

Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí – kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Děti se hravou formou seznámí s různými rizikovými situacemi a samy navrhnou, jak mají v daných situacích správně reagovat.

Všichni za jednoho – 2. a 3. třída

V třídním kolektivu děti tráví velkou část svého času. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměly vycházet, učily se vzájemnému respektu a přijetí. Cílem programu je v interaktivních hrách podpořit vztahy napříč třídním kolektivem, učit děti klást správné otázky a vzájemně se respektovat.

Všichni za jednoho – 4. a 5. třída

V třídním kolektivu děti tráví velkou část svého času. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměly vycházet, učily se vzájemnému respektu a přijetí. Cílem programu je v interaktivních hrách podpořit vztahy napříč třídním kolektivem, učit děti klást správné otázky a vzájemně se respektovat.

Kamarádi – 3. až 5. třída

Program pomáhá dětem, aby se mezi sebou lépe poznaly. Tvořivým způsobem objevují pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Diskutují nad důležitými hodnotami kamarádství (odpuštění, vzájemná pozornost, schopnost vlídně upozornit na nedostatky…) Díky interaktivním úkolům si děti odnesou inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování.

Hurá škola! – 3. až 5. třída

Heslo, které dětem mnohdy moc neříká. Náš program pomáhá dětem nalézat pozitivní aspekty povinné školní docházky, podněcuje a podporuje v dětech vytrvalost v překonávání překážek, nabízí k vyzkoušení kreativní metody učení. Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům – s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Děti formou dotazníků, vzájemné spolupráce a her samy najdou pozitivní přístup a řešení jednotlivých problematických oblastí, především v učení a vzájemných vztazích.

A co máma s tátou – 4. a 5. třída

Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči – děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme o sporech s rodiči a jak je řešit. Také o úctě k rodičům a odpuštění, pokud je ho potřeba.

Stručný popis programu: Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je řeší? Jak správně řešit spory s rodiči? Kdo je hlavním vůdcem rodiny a koho poslouchat? Na konci hodiny se děti dozvědí, že ani rodiče nejsou dokonalí a je dobré jim odpouštět jejich chyby.

Utratit nebo ušetřit? – 4. a 5. třída

Východiska a cíle: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti formou her a dotazníků uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi. Jsou inspirovány k vděčnosti a k rozumnému investování peněz.

Stručný popis programu: Interaktivní hry, inspirace z příběhů, diskuse a vyjadřování vlastních zkušeností a nápadů k tématu.

Když nesvítí obrazovka – 4. a 5. třída

Východiska a cíle: Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, zneužívání počítačových her…)

Stručný popis programu: Jak na nás působí počítačové hry, srovnání PC hry x hry „tváří v tvář“; Internet je veřejný prostor – jak se v něm mám chovat, abych nepřišel k úrazu – diskuse, příběhy, skupinová práce

Dobrodružství v internetových mořích     5. třída 

Děti tráví na internetu významnou část svého času. Téma je provází mapováním možných úskalí, motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. 

Když se kouknu do zrcadla, co vidím?    5. třída 

Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled. 

 

 

Doporučení pro daný ročník

Oranžové pole = program určen pro x ročník
N = nejlepší volba pro x ročník

 

Přátelství – 6. – 7. třída

Přátelství by v člověku mělo vždy probouzet ty nejlepší vlastnosti – lásku, ochotu obětovat se, touhu povzbudit a vlídnost. Hovoříme s dětmi o hodnotě „přátelství“ v jejich životě, společně přemýšlíme nad současným trendem „přátel“ na sociálních sítích a potřebách, které je třeba naplnit, aby přátelství bylo funkční a přinášelo do života pozitivní hodnoty. Motivujeme je, aby byly takovými kamarády, jaké by si sami přáli mít.

Síla slova – 6. – 8. třída

Slova mají velkou moc v našich životech. Každý z nás touží po ocenění, pochvale a povzbuzení. Většinou (a děti vám o tom můžou vyprávět) se však setkáváme s urážkami, odmítnutím, ponižováním. V tomto programu dáváme dětem možnost prožít sílu pozitivních slov a motivujeme je, aby ji co nejvíce využívaly i v jejich každodenních setkáních a vztazích.

Rodina – 6. – 7. třída

Rodina tvoří základní společenství člověka. Učí se v ní jak vycházet s druhými, jak spolupracovat, jak žít. Rodina je tým. Děti společně (v týmech) hledají hodnoty, na kterých život rodiny stojí a které jsou pro ně osobně důležité. Diskutují o postavení rodičů a dětí v rámci rodiny (rozhodování, zodpovědnost, poslušnost x egoismus…). Společně otevřeme také téma zklamání (i rodiče jsou „jen lidé“ a mohou chybovat) a důležitosti odpuštění (nejen v rodinných vztazích)

Jiná nemoc – šikana – 6. – 7. třída

Pokud někdo nechce onemocnět chřipkou, sportuje, zdravě se stravuje a otužuje se. Šikana je “jiná nemoc” – je to nemoc kolektivu. Pokud nemá kolektiv onemocnět “šikanou” musí hledat způsoby jak tomu předcházet. Program má za cíl podpořit vztahy napříč kolektivem – což je jedno z mnoha preventivních opatření před “jinou nemocí”. Děti v programu společně hledají možnosti jak různými způsoby této “nemoci kolektivu” předcházet. Vykomunikují si co je pro jejich vztahy ve třídě tou správnou prevencí.

Alkohol & kouření – 7. – 8. třída

Tabák a alkohol jsou drogy v naší společnosti víc než tolerované. Dopady těchto návykových látek prožívají mnohé děti i ve svých rodinách a ovlivňují jejich vztahy vůči rodičům i jejich samotný vývoj. Mnohé věci nejsou schopny změnit, ale je v jejich moci ovlivnit jaký bude jejich vztah k těmto drogám do budoucna. V programu se děti seznámí, nebo spíše ujistí o škodlivosti alkoholu a tabáku, a zároveň přemýšlí nad tím, jak odolávat tlaku společnosti (vrstevníků). Vyzkouší si praktické metody odmítání a jsou motivovány k zodpovědnosti za svá rozhodnutí v této oblasti.

Potřeby těla – 6. třída

V životě máme mnohé sny a přání, kterých chceme dosáhnout. Bez našeho správně fungujícího těla, by to ale nešlo. Proto s dětmi nahlížíme pod pokličku základních potřeb našeho těla a snažíme se najít odpověď na to, co ony samy mohou změnit, aby mohli prožít svůj sen. Dotýkáme se problematiky odpočinku, pohybu, zdravého stravování a nadměrného pití energy drinků.

 

Předsudky – 7. – 8. třída

Každý z nás se může v životě setkat (a s velkou pravděpodobností se setkal) s odmítnutím kvůli – tomu jakou má barvu pleti, jaké nosí oblečení, jakou poslouchá hudbu, jakou má barvu vlasů… Výčet by mohl být hodně dlouhý. Odmítnutí, neférové jednání a znevýhodnění osob, které je zdůvodněno tím, že je někdo „jiný“ než „normální“ se nazývá diskriminace. Cílem našeho programu, je otevřít téma předsudků a diskriminace na osobní rovině. Pomoci dětem uvědomit si, co předsudky vytváří, jaký je jejich přístup k nim a jak s nimi můžou pracovat, aby neohrožovaly jejich vztahy s druhými lidmi.

Trable dospívání – 7. – 8. třída

Dospívání je období mnoha změn, vnitřního zmatku, experimentů, získávání nových zkušeností, konfliktů s rodiči….Jak se v tom dospívající cítí? Co můžou změnit? Co je normální a co (a proč) by jim mohlo ublížit? Odpovědi na tyto otázky hledáme společně s dětmi právě v programu „Trable dospívání“.

Image & charakter – 8. – 9. třída

Pro mladé lidi dnes bývá důležitější vnější vzhled po vzoru „velkých hvězd“ než vnitřní hodnota člověka. V tomto programu se společně s dětmi zamýšlíme nad mírou důležitosti „Image“ a vzhledu v našem životě, nad tématem sebepřijetí a také rozvoje charakterových vlastností a jejich přínosu pro život.

Peníze – 8. – 9. třída

Cílem tohoto programu je pomoci dětem ujasnit si  postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás. Děti se zamýšlejí nad otázkou „Jak můžou peníze změnit život člověka?“. Diskutují nad problémem „života na dluh“. Ujasní si, že peníze samy o sobě nejsou špatné. Jestliže však nejsou správně používány, mohou být nebezpečné. Seznámí se s některými organizacemi, které pomáhají (např. Člověk v tísni, Nadace mezinárodní potřeby…). Jsou motivovány k dárcovství a pomoci, tam, kde je to potřeba.

Rozhodování  – 8. – 9. třída

Naše rozhodování jsou z velké části ovlivněna našimi hodnotami. Pokud jsou naše hodnoty postaveny na špatných základech, ovlivní to naše rozhodování a můžeme se rozhodovat, v dlouhodobém hledisku, špatně. Pro správná rozhodnutí je důležité mít správně nastavený hodnotový žebříček (systém). A o tomto principu diskutujeme a zkoušíme praktická „cvičení“ s dětmi v programu „Rozhodování“.

Stáří, děs nebo výsada – 8. – 9. třída

Stáří má v životě své místo, starším lidem náleží respekt. Otázku smrti bychom neměli vytlačovat, naopak bychom se měli naučit se smrtí počítat.

Bolest a utrpení – 9. třída

Trápení, bolest, utrpení – setkáváme se s ním velice často a ani děti se mu nevyhnou. Může nám bolest a utrpení přinést do života něco pozitivního? Jak se vyrovnávám s bolestí a co mi pomáhá zvládnout utrpení? Jak můžeme a máme pomoci těm, kteří se trápí a prožívají bolest? Nad těmito otázkami se spolu s dětmi v programu zamýšlíme. Děti mají příležitost pochopit, že lidskému utrpení lze dát smysl – v obdobích utrpení lidé rostou.

AIDS-vztahy-SEX – 9. třída

V úvodu programu hovoříme všeobecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Seznamujeme studenty se statistickými údaji ze světa i z naší republiky. Mluvíme o rizikovém způsobu chování, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a zároveň o prevenci. Program představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Program také povzbuzuje studenty ke zdrženlivosti a ukazuje, že panenství je vzácný dar pro milovaného člověka. Hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a také osobní volbě. Ukazujeme, že jedinou zcela spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňujeme se také o antikoncepci a přirozeném plánování rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýkáme i souvisejících problémů, jako jsou drogy, pornografie, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a další negativní jevy. Studenti mají příležitost se anonymně ptát na věci, které v rámci tématu zajímají.

 

 

Doporučení pro daný ročník

Oranžové pole = program určen pro x ročník
N = nejlepší volba pro x ročník

 

Garanti programů

Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
vedoucí katedry preprimární a primární pedagogiky na Ostravské univerzitě.

PhDr. Bedřich Kostlan
psycholog se zaměřením na psychologickou diagnostiku a poradenství pro děti s poruchami chování.

Děkujeme našim partnerům: