TÉMATA I. stupeň

Buďme kamarádi - 1. a 2. třída

Pro děti jsou kamarádské vztahy důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. Program má dětem pomoci ukázat důležité principy pro dobré kamarádství a formou simulací dát určitá vodítka, jak reagovat, když dochází k ubližování od spolužáků. Prostřednictvím sociálních her se děti naučí pozitivním reakcím. Formou her děti samy přijdou na to, že kamarádi jsou důležitější než mobil a přátelství, úsměv a láska je důležitější než perly.

Nebezpečí a jak na něj! - 2. třída

Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí - kontakty s nebezpečnými lidmi na ulici, internetu, přes telefon či dokonce zneužívání v rodině. Děti se hravou formou seznámí s různými rizikovými situacemi a samy navrhnou, jak mají v daných situacích správně reagovat.

Všichni za jednoho - 2. a 3. třída

V třídním kolektivu děti tráví velkou část svého času. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměly vycházet, učily se vzájemnému respektu a přijetí. Cílem programu je v interaktivních hrách podpořit vztahy napříč třídním kolektivem, učit děti klást správné otázky a vzájemně se respektovat.

Všichni za jednoho - 4. a 5. třída

V třídním kolektivu děti tráví velkou část svého času. Proto je pro ně důležité, aby spolu uměly vycházet, učily se vzájemnému respektu a přijetí. Cílem programu je v interaktivních hrách podpořit vztahy napříč třídním kolektivem, učit děti klást správné otázky a vzájemně se respektovat.

Kamarádi - 3. až 5. třída

Program pomáhá dětem, aby se mezi sebou lépe poznaly. Tvořivým způsobem objevují pozitivní alternativy trávení společného času s kamarády. Diskutují nad důležitými hodnotami kamarádství (odpuštění, vzájemná pozornost, schopnost vlídně upozornit na nedostatky…) Díky interaktivním úkolům si děti odnesou inspiraci k navazování a rozvíjení kamarádských vztahů i mimo vyučování.

Hurá škola! - 3. až 5. třída

Heslo, které dětem mnohdy moc neříká. Náš program pomáhá dětem nalézat pozitivní aspekty povinné školní docházky, podněcuje a podporuje v dětech vytrvalost v překonávání překážek, nabízí k vyzkoušení kreativní metody učení.  Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen novým poznatkům, ale také vztahům - s dospělými i s vrstevníky. Toto vše může vyvolávat v životě dětí různé problémy. Děti formou dotazníků, vzájemné spolupráce a her samy najdou pozitivní přístup a řešení jednotlivých problematických oblastí, především v učení a vzájemných vztazích.

A co máma s tátou - 4. a 5. třída

Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči - děti si to velice dobře uvědomují. Proto je také občas trápí, když jsou vzájemné vztahy nějak narušeny. V programu mluvíme o sporech s rodiči a jak je řešit. Také o úctě k rodičům a odpuštění, pokud je ho potřeba.

Stručný popis programu: Jaké mívají děti s rodiči problémy a jak je řeší? Jak správně řešit spory s rodiči? Kdo je hlavním vůdcem rodiny a koho poslouchat? Na konci hodiny se děti dozvědí, že ani rodiče nejsou dokonalí a je dobré jim odpouštět jejich chyby.

Utratit nebo ušetřit? - 4. a 5. třída

Východiska a cíle: V tomto věku se děti začínají rozhodovat o tom, jak naloží s vlastními penězi (darovanými či z kapesného) a je tedy důležité usměrňovat jejich vztah k nim. V programu si děti formou her a dotazníků uvědomí vlastní postoj k nakládání s penězi. Jsou inspirovány k vděčnosti a k rozumnému investování peněz. 

Stručný popis programu: Interaktivní hry, inspirace z příběhů, diskuse a vyjadřování vlastních zkušeností a nápadů k tématu.

Když nesvítí obrazovka - 4. a 5. třída

Východiska a cíle: Dětem, které vyrostly ve světle blikajících obrazovek a jejichž samozřejmou součástí dětství jsou média, často chybí citlivé doprovázení světem médií. Paradoxně jsou ti, kdo mají děti vychovávat a vést, v této oblasti méně zkušení a aktivní, a v důsledku toho děti nevědí o různých typech rizik. Cílem programu je vést děti k tomu, aby zaujaly zdravý postoj k médiím (mobil, počítač, internet, sociální sítě) a aby věděly, jak se chránit před jejich různými riziky (nevhodný obsah, nebezpečné kontakty, zneužívání počítačových her…)

Stručný popis programu: Jak na nás působí počítačové hry, srovnání PC hry x hry tváří v tvář“; Internet je veřejný prostor - jak se v něm mám chovat, abych nepřišel k úrazu  diskuse, příběhy, skupinová práce

Dobrodružství v internetových mořích - 5. třída

Děti tráví na internetu významnou část svého času. Téma je provází mapováním možných úskalí, motivuje k osobní reflexi a tvořivému přístupu při plavbě bezpečnou cestou“. Interaktivně pracujeme s příčinami a důsledky základních forem kyberšikany. Žáci konfrontují své povědomí a postoje s příběhy současné praxe. Důraz je kladen na včasné předcházení rizikům kyberšikany. 

Když se kouknu do zrcadla, co vidím? 5. třída

Tlak na fyzický vzhled je i u menších dětí čím dál silnější. Přidá-li se k tomu předpubertální nezralost a povrchnost, stává se téma vzhledu důvodem k ponižování či nízkému sebevědomí. Program má odkrýt podstatu vzhledu a krásy, povzbudit k vnímání celé osobnosti člověka a oceňovat na prvním místě jiné hodnoty, než jen vzhled. 

Doporučení pro daný ročník

Oranžové pole = program určen pro x ročník
N = nejlepší volba pro x ročník