TÉMATA II. stupeň

Přátelství - 6. - 7. třída

átelství by v člověku mělo vždy probouzet ty nejlepší vlastnosti  lásku, ochotu obětovat se, touhu povzbudit a vlídnost. Hovoříme s dětmi o hodnotě átelství“ v jejich životě, společně  přemýšlíme nad současným trendem átel na sociálních sítích a potřebách, které je třeba naplnit, aby přátelství bylo funkční a přinášelo do života pozitivní hodnoty. Motivujeme je, aby byly takovými kamarády, jaké by si sami přáli mít.

Síla slova - 6. - 7. třída

Slova mají velkou moc v našich životech. Každý z nás touží po ocenění, pochvale a povzbuzení. Většinou (a děti vám o tom můžou vyprávět) se však setkáváme s urážkami, odmítnutím, ponižováním. V tomto programu dáváme dětem možnost prožít sílu pozitivních slov a motivujeme je, aby ji co nejvíce využívaly i v jejich každodenních setkáních a vztazích.

Rodina - 6. - 7. třída

Rodina tvoří základní společenství člověka. Učí se v ní jak vycházet s druhými, jak spolupracovat, jak žít. Rodina je tým. Děti společně (v týmech) hledají hodnoty, na kterých život rodiny stojí a které jsou pro ně osobně důležité. Diskutují o postavení rodičů a dětí v rámci rodiny (rozhodování, zodpovědnost, poslušnost x egoismus…). Společně otevřeme také téma zklamání (i rodiče jsou jen lidé“ a mohou chybovat) a důležitosti odpuštění (nejen v rodinných vztazích)

Jiná nemoc - šikana - 6. - 7. třída

Pokud někdo nechce onemocnět chřipkou, sportuje, zdravě se stravuje a otužuje se. Šikana je "jiná nemoc" - je to nemoc kolektivu. Pokud nemá kolektiv onemocnět "šikanou" musí hledat způsoby jak tomu předcházet. Program má za cíl podpořit vztahy napříč kolektivem - což je jedno z mnoha preventivních opatření před "jinou nemocí".  Děti v programu společně hledají možnosti jak různými způsoby této "nemoci kolektivu" předcházet. Vykomunikují si co je pro jejich vztahy ve třídě tou správnou prevencí.  

Alkohol & kouření - 7. - 8. třída

Tabák a alkohol jsou drogy v naší společnosti víc než tolerované. Dopady těchto návykových látek prožívají mnohé děti i ve svých rodinách a ovlivňují jejich vztahy vůči rodičům i jejich samotný vývoj. Mnohé věci nejsou schopny změnit, ale je v jejich moci ovlivnit jaký bude jejich vztah k těmto drogám do budoucna. V programu se děti seznámí, nebo spíše ujistí o škodlivosti alkoholu a tabáku, a zároveň přemýšlí nad tím, jak odolávat tlaku společnosti (vrstevníků). Vyzkouší si praktické metody odmítání a jsou motivovány k zodpovědnosti za svá rozhodnutí v této oblasti. 

Potřeby těla - 6. - 7. třída

V životě máme mnohé sny a přání, kterých chceme dosáhnout. Bez našeho správně fungujícího těla, by to ale nešlo. Proto s dětmi nahlížíme pod pokličku základních potřeb našeho těla a snažíme se najít odpověď na to, co ony samy mohou změnit, aby mohli prožít svůj sen. Dotýkáme se problematiky  odpočinku, pohybu, zdravého stravování a nadměrného pití energy drinků.  

Předsudky - 8. - 9. třída

Každý z nás se může v životě setkat (a s velkou pravděpodobností se setkal) s odmítnutím kvůli - tomu jakou má barvu pleti, jaké nosí oblečení, jakou poslouchá hudbu, jakou má barvu vlasů... Výčet by mohl být hodně dlouhý. Odmítnutí, neférové jednání a znevýhodnění osob, které je zdůvodněno tím, že je někdo „jiný“ než „normální“ se nazývá diskriminace. Cílem našeho programu, je otevřít téma předsudků a diskriminace na osobní rovině.  Pomoci dětem uvědomit si, co předsudky vytváří, jaký je jejich přístup k nim a jak s nimi můžou pracovat, aby neohrožovaly jejich vztahy s druhými lidmi.

Trable dospívání - 7. - 8. třída

Dospívání je období mnoha změn, vnitřního zmatku, experimentů, získávání nových zkušeností, konfliktů s rodiči….Jak se v tom dospívající cítí? Co můžou změnit? Co je normální a co (a proč) by jim mohlo ublížit? Odpovědi na tyto otázky hledáme společně s dětmi právě v programu „Trable dospívání“.

Image & charakter - 8. - 9. třída

Pro mladé lidi dnes bývá důležitější vnější vzhled po vzoru velkých hvězd“ než vnitřní hodnota člověka. V tomto programu se společně s dětmi zamýšlíme nad mírou důležitosti Image a vzhledu v našem životě, nad tématem sebepřijetí a také rozvoje charakterových vlastností a jejich přínosu pro život.

Peníze - 8. - 9. třída

Cílem tohoto programu je pomoci dětem ujasnit si  postoj k penězům a vnímání potřeb lidí kolem nás. Děti se zamýšlejí nad otázkou Jak můžou peníze změnit život člověka?“. Diskutují nad problémem života na dluh“. Ujasní si, že peníze samy o sobě nejsou špatné. Jestliže však nejsou správně používány, mohou být nebezpečné. Seznámí se s některými organizacemi, které pomáhají (např. Člověk v tísni, Nadace mezinárodní potřeby…). Jsou motivovány k dárcovstvípomoci, tam, kde je to potřeba.

Rozhodování  - 8. - 9. třída

Naše rozhodování jsou z velké části ovlivněna našimi hodnotami. Pokud jsou naše hodnoty postaveny na špatných základech, ovlivní to naše rozhodování a můžeme se rozhodovat, v dlouhodobém hledisku, špatně. Pro správná rozhodnutí je důležité mít správně nastavený hodnotový žebříček (systém). A o tomto principu diskutujeme a zkoušíme praktická cvičení“ s dětmi v programu Rozhodování“. 

Bolest a utrpení - 9. třída

Trápení, bolest, utrpení - setkáváme se s ním velice často a ani děti se mu nevyhnou. Může nám bolest a utrpení přinést do života něco pozitivního? Jak se vyrovnávám s bolestí a co mi pomáhá zvládnout utrpení? Jak můžeme a máme pomoci těm, kteří se trápí a prožívají bolest? Nad těmito otázkami se spolu s dětmi v programu zamýšlíme. Děti mají příležitost pochopit, že lidskému utrpení lze dát smysl - v obdobích utrpení lidé rostou. 

 

Stáří, děs nebo výsada - 8. - 9. třída

Stáří má v životě své místo a starším lidem náleží respekt. Otázku smrti bychom neměli vytlačovat, naopak bychom se měli naučit se smrtí počítat.  

AIDS-vztahy-SEX - 9. třída

V úvodu programu hovoříme všeobecně o nemoci AIDS, jejím vzniku a rozšíření. Seznamujeme studenty se statistickými údaji ze světa i z naší republiky. Mluvíme o rizikovém způsobu chování, cestách přenosu viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS a zároveň o prevenci. Program představuje fakta v takovém kontextu, aby studenti viděli sex z hlediska zdraví, vztahů a jejich dlouhodobé budoucnosti. Program také povzbuzuje studenty ke zdrženlivosti a ukazuje, že panenství je vzácný dar pro milovaného člověka. Hovoříme o důvodech k věrnosti, o lásce, osobní odpovědnosti a také osobní volbě. Ukazujeme, že jedinou zcela spolehlivou prevencí je manželská věrnost a sexuální zdrženlivost před manželstvím. Zmiňujeme se také o antikoncepci a přirozeném plánování rodičovství. Kromě problematiky AIDS se dotýkáme i souvisejících problémů, jako jsou drogy, pornografie, pohlavní zneužívání, pohlavní nemoci a další negativní jevy. Studenti mají příležitost se anonymně ptát na věci, které v rámci tématu zajímají.  

Doporučení pro daný ročník

Oranžové pole = program určen pro x ročník
N = nejlepší volba pro x ročník